Toiminnot

Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Kohteesta Ortodoksi.net

5.11 Uskonto

Lähde: Opetushallitus

Katso myös:

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Uskonnon opetuksen tavoitteet perusopetuksessa

Uskonnon opetuksen tavoitteena on

 • tutustua omaan uskontoon ja suomalaiseen katsomusperinteeseen
 • tutustua muihin uskontoihin
 • ymmärtää uskontojen kulttuurinen ja inhimillinen merkitys
 • ymmärtää uskonnon eettinen ulottuvuus.

Uskonnon opetuksen tavoitteet lukiokoulutuksessa

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija

 • hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä
 • kykenee jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä
 • kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
 • ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen
 • hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, mikä tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

5.11.2 Ortodoksinen uskonto

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävä on syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden uskontojen tuntemusta perehdyttämällä hänet niiden luonteeseen ja merkitykseen yksilön, kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös eettisiä valintoja sekä niiden vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan elämään.

Perusopetus

Pakollinen kurssi
1. Uskonoppi ja liturgiikka (uo1)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkon sakramentit ja jumalanpalveluselämän keskeiset osat
 • ymmärtää kirkon liturgisen elämän uskonopin ilmentymänä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonopin keskeiset kohdat
 • sakramentit
 • jumalanpalvelukset (liturgia, vigilia, paastoliturgia)
 • muita kirkollisia toimituksia
 • kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
Valinnaiset kurssit
2. Raamattu ja etiikka (uo2)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
 • tuntee Raamatun keskeisten kirjojen sisällön
 • osaa käyttää Raamattua omatoimisesti
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan.

Keskeiset sisällöt

Raamattu

 • Raamatun synty ja sisältö
 • Raamattu pyhänä kirjana
 • profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
 • evankeliumien pääpiirteet
 • apostolien teot

Etiikka

 • ortodoksinen ihmiskäsitys
 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
 • Vuorisaarnan etiikka
3. Kirkkohistoria ja maailmanuskonnot (uo3)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
 • tuntee oman kirkkonsa syntyvaiheet ja historian sekä nykypäivän tilanteen
 • tuntee maailmanuskonnot pääpiirteissään
 • osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

Keskeiset sisällöt

Kirkkohistoria

 • kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat
 • Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja hallintoa
 • Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys ja ekumenia

Maailmanuskonnot

 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja elämän pääpiirteet
 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tiedon hankkiminen ortodoksisesta uskosta Opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista kirkkovuotta
 • tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
 • on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
 • tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
 • tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.

Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön tunteminen Opiskelija

 • tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
 • ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
 • ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota
 • tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden.

Uskonnollisen tiedon käyttötaitoa Opiskelija

 • tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
 • osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon toimintaa

Maailmanuskontojen tuntemus Opiskelija

 • ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
 • tunnistaa suuret maailmanuskonnot
 • osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

Lukiokoulutus

Pakollinen kurssi
1. Ortodoksinen maailma (UO1)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä tärkeimpien kirkkojen nykyisyyttä muovanneet tekijät
 • ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa
 • näkee oman uskonnollisen perinteensä osana ortodoksisten paikalliskirkkojen kirjoa.

Keskeiset sisällöt

 • varhaiskirkko
 • vainojen ajat
 • Bysantin aika − oppi ja hallinto määräytyvät
 • idän ja lännen kirkon ero
 • lännen kirkot uskonpuhdistuksesta nykypäivään
 • Kiovan ja Venäjän kirkko
Syventävät kurssit
2. Uskonto ja etiikka (UO2)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
 • hahmottaa eri kirkkojen opilliset erot ja eriävään kehitykseen johtaneet syyt
 • tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin.

Keskeiset sisällöt

 • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
 • Pyhä Kolminaisuus
 • Jumalansynnyttäjä
 • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
 • ortodoksinen ihmiskuva
 • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä
3. Raamattutieto (UO3)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian
 • tuntee Raamatun kirjaryhmien pääsisällön
 • hahmottaa messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa
 • ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen ja käytön tämän päivän kristinuskossa ja erityisesti ortodoksisessa kirkossa sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa
 • osaa omatoimisen Raamatun käytön.

Keskeiset sisällöt

 • Raamatun synty ja rakenne
 • Pentateukin synty ja sisältö
 • viisauskirjallisuus
 • profeetat ja messiasodotus
 • Vanhan ja Uuden testamentin suhde
 • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
 • Jeesuksen henkilö
 • Paavali ja hänen kirjeensä
4. Uskontojen maailmat (UO4)

Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

Keskeiset sisällöt Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia sekä uususkontoja seuraavien teemojen näkökulmasta:

 • uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen myytit ja riitit
 • uskontojen suuntaukset ja tulkinnat
 • uskonnot ja taide
 • uskonnot ja yhteiskunta
5. Ortodoksinen Suomi (UO5)

Tavoitteet Opiskelija

 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän sekä ympäröivää uskonnollista kulttuuria
 • ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä
 • osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon tulo Suomeen
 • katolilaisuudesta luterilaisuuteen
 • itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
 • maahanmuuttajien ortodoksinen perinne
 • uskonnollinen tilanne Suomessa

Lähde: Opetushallitus