Toiminnot

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003

Kohteesta Ortodoksi.net

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Lähde: Opetushallitus

Katso myös:

5.11 Uskonto

Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja yksilön elämää.

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.

Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuu-rien välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.

Opetuksen tavoitteet

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin
 • hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin liittyviä kysymyksiä
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä
 • kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
 • ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen
 • hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.

Arviointi

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, joka tarkoittaa kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita oh-jataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

5.11.2 Ortodoksinen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Ortodoksinen maailma (UO1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä kirkon nykyisyyttä muovanneet tekijät
 • ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kulussa
 • tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja sekä niiden historiallista ja kulttuurista merkitystä
 • näkee oman uskonnollisen perinteensä osana historiallista ketjua.

Keskeiset sisällöt

 • varhaiskirkko
 • Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät
 • idän ja lännen kirkon ero
 • Venäjän kirkko ja muut ortodoksiset paikalliskirkot
 • orientaaliset kirkot
 • lännen kirkot
2. Uskonoppi ja etiikka (UO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet
 • hahmottaa eri kirkkojen opillisia eroja ja eriävään kehitykseen johtaneita syitä
 • tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin
 • ymmärtää, että eri maiden ortodoksiset kirkot voivat päätyä erilaisiin eettisiin tulkintoihin.

Keskeiset sisällöt

 • ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite
 • Pyhä Kolminaisuus
 • Jumalansynnyttäjä
 • pyhät ihmiset ja ajan pyhittäminen
 • ortodoksinen ihmiskuva
 • yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä
3. Raamattutieto (UO3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Raamatun synnyn ja rakenteen sekä taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian
 • hahmottaa jumalakuvan kehityksen historian kulussa ja Raamatun sisällä sekä messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa
 • tuntee Raamatun käytön ortodoksisessa kirkossa ja sen liturgisessa elämässä
 • ymmärtää eri Raamatun kirjojen merkityksen tämän päivän kristinuskolle ja eri-tyisesti ortodoksiselle kirkolle sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumi-sessa
 • osaa omatoimisen Raamatun käytön.

Keskeiset sisällöt

 • Jumala ja ihminen Pentateukissa
 • viisauskirjallisuus
 • profeetat ja messiasodotus
 • evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet
 • Jeesuksen henkilö
 • Apostolien tekojen kuvaus kirkon ensi vaiheista
 • Paavali ja hänen kirjeensä

Syventävät kurssit

4. Uskontojen maailmat (UO4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet
 • ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin ja yhteiskuntaan
 • ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankal-taisuuden ja oppii arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.

Keskeiset sisällöt

Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan kristillisperäisiä uskontoja ja uususkontoja.

 • uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät
 • uskontojen pyhät kirjat ja oppi
 • uskontojen eettiset ohjeet
 • uskontojen kultit, rituaalit ja taide
 • uskontojen suuntaukset
 • uskonnot ja yhteiskunta
5. Ortodoksinen Suomi (UO5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän
 • ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa yhteiskunnallisessa kehityk-sessä
 • hahmottaa uskonnon ilmenemisen taiteessa
 • tuntee Suomessa elävää monikansallista ortodoksista kulttuuria
 • osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen muinaisusko
 • ortodoksit idän ja lännen välissä
 • katolisuudesta luterilaisuuteen
 • itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko
 • maahanmuuttajien ortodoksinen perinne – ykseys ja erilaisuus
 • uskonnollinen tilanne nykypäivän Suomessa

Lähde: Opetushallitus