Toiminnot

Ortodoksisen uskonnon opetussuunnitelma 2004

Kohteesta Ortodoksi.net

7.11 Uskonto

Lähde: Opetushallitus

Katso myös:

KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.

Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.

Opetuksen tavoitteena on

 • perehdyttää omaan uskontoon
 • perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
 • tutustuttaa muihin uskontoihin
 • auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
 • kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.

ORTODOKSINEN USKONTO

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.

VUOSILUOKAT 1–5

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1–5 on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.

TAVOITTEET

Oppilas

 • vahvistaa ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään, ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan toimintaan
 • tutustuu uskonopin peruskysymyksiin
 • perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
 • tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.

KESKEISET SISÄLLÖT

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • pyhät ajat ja kirkkovuoden suuret ja keskisuuret juhlat
 • oman kirkon ja oppilaan oma suojeluspyhä
 • paastot sekä niihin liittyvät eettiset kysymykset
 • kirkon suuria opettajia ja marttyyreja

Kirkon jäsenenä

 • ortodoksinen perinne perheessä, koulussa, kotipaikkakunnalla, Suomessa, maailmassa
 • oman seurakunnan toimintamuodot, erityisesti jumalanpalvelukset ja seurakunnan lapsityö
 • luostarien toiminta
 • kirkollisia järjestöjä
 • lähiympäristön muita kirkkoja ja uskontoja
 • oppilaiden kohtaama uskonnollisuus Suomessa ja maailmalla
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja eriyttäviä piirteitä

Raamattu pyhänä kirjana

 • alkukertomukset ja patriarkkakertomukset
 • Egyptistä Luvattuun maahan
 • Jeesuksen elämä ja opetukset, Herran rukous
 • evankeliumien kirjoittajat
 • ylösnousemus ja uusi elämä
 • Uuden testamentin ajanhistoriaa

Liturginen elämä

 • jumalanpalvelusten toimittajat ja liturgiajumalanpalvelus
 • sakramentteja, erityisesti kaste, mirhalla voitelu, katumus ja ehtoollinen
 • kirkkomusiikki: tropareja, jumalanpalvelusveisuja ja muiden pyhien toimitusten veisuja
 • kirkko rakennuksena ja pyhänä paikkana
 • ikoni kuvana ja pyhänä esineenä

Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
 • Pyhän Kolminaisuuden persoonat ja niiden erityispiirteet
 • pelastus ja iankaikkinen elämä
 • kirkko ja seurakunta
 • kymmenen käskyn etiikka

KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta

Oppilas

 • tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää
 • tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään
 • tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään.

Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia

Oppilas

 • tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen
 • tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn
 • osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästään nousevia eettisiä kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

 • tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
 • tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää
 • pystyy käyttämään oppimaansa ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi
 • kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään.

Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja

Oppilas

 • tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
 • tunnistaa oman perheensä uskonnollisen taustan
 • tuntee oman kotiseurakuntansa toimintaa
 • tuntee lähiympäristössään olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä.

VUOSILUOKAT 6–9

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6–9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.

TAVOITTEET

Oppilas

 • vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan ja uskonkäsitykseen
 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä
 • perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan
 • tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
 • osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

KESKEISET SISÄLLÖT =

Raamattu

 • Raamatun synty ja sisältö
 • Raamattu pyhänä kirjana
 • Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
 • Apostolien teot

Kirkkohistoria

 • kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat
 • kirkkokunnat sekä ekumenia
 • Suomen ortodoksisen kirkon historiaa
 • Suomen ortodoksisen kirkon hallinto ja nykytilanne
 • Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys

Maailmanuskonnot

 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin

Liturgiikka ja uskonoppi

 • sakramentit
 • jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia
 • kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
 • uskonopin keskeiset kohdat

Etiikka

 • ortodoksinen ihmiskäsitys
 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
 • Vuorisaarnan etiikka

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta

Oppilas

 • tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista kirkkovuotta
 • tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
 • on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
 • tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
 • tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.

Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön

Oppilas

 • tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
 • ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
 • ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota
 • tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden.

Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

 • tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
 • osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
 • tuntee oman seurakunnan toimintaa
 • tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa.

Oppilas tuntee maailmanuskontoja

Oppilas

 • ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
 • tunnistaa suuret maailmanuskonnot
 • osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.

Lähde: Opetushallitus